فرم سنجش رضایت تامین کنندگان

به چه میزان از سهولت برقراري تماس با دستگاه نظارت رضایت دارید؟