استقرار سیستم نرم افزار سیر و حرکت و مدیریت تعمیرات و نگهداری شرکت ساینا سیستم

۱۳۹۷/۰۳/۲۰
| دسته بندی :
خدمات فنی و مهندسی
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
درصد پیشرفت پروژه 80 درصد
آخرین وضعیت 100