امکان سنجی و خرید ۱۵ دستگاه لکوموتیو

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
حمل لجستیک
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
درصد پیشرفت پروژه 23 درصد
آخرین وضعیت 100