احداث سایت فرعی سنگان

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
آخرین وضعیت 100