| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی لغو مجمع عمومی

آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)
شماره ثبت 353398
شناسه ملی 10104008480

پیرو آگهی منتشره درتاریخ 1399/04/18 درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1398/12/29 ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ 1399/04/29 به اطلاع می رساند:
مجمع عمومی عادی سالیانه درتاریخ 1399/04/29 برگزار نمی گردد و تصمیم گیری درخصوص دستور جلسه ذیل به مجمع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می گردد، موکول گردید.

دستورجلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورت هاي مالی دوره مالی منتهی به 1398/12/29
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)

آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه