| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

ارتقای رتبه شرکت ریل پرداز سیر در میان ۵۰۰ شرکت برتر بورسی

ارتقای رتبه شرکت ریل پرداز سیر در میان ۵۰۰ شرکت برتر بورسی

به استناد گواهینامه ای به شماره ۹۸۲۲۰۰۲/۸۴۰ که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است، شرکت ریل پرداز سیر در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۷ رتبه ۳۰۰ را از نطر شاخص فروش به دست آورده است.

رتبه سال 97

به استناد گواهینامه دیگری به شماره ۹۹۲۲۲۰۰۲/۸۴۰ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است، شرکت ریل پرداز سیر در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۸ رتبه ۲۵۸ را از نطر شاخص فروش به دست آورده است.

رتبه سال 98

بنا بر این شرکت ریل پرداز سیر توانسته است در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران در طول یک سال ۴۲ رتبه ارتقا یابد. با تبریک این ارتقای رتبه به سهامداران این شرکت امید است که این روند در اینده نیز ادامه یابد.