۱۳۹۷/۱۲/۱۱
| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

برنامه توسعه ناوگان جدید با تامین اعتبار از محل انتشار اوراق بدهی

wagons1-rpseir

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۵۱۸۳۰۹ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در پایین این متن مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: اصلاحات انجام شده مربوط به برنامه خرید واگن های لبه بلند تولید داخلی و هزینه های مالی اوراق اجاره می باشد.

 عنوان موضوع افشاء: برنامه انتشار اوراق بدهی – گروه ب

تاریخ تصویب در هیئت مدیره: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 

توصیف کلی: فروش ۳۶۷ واگن باری لبه بلند معدن به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ یک میلیون ریال به نهاد واسط مالی آبان یکم و اجاره به شرط تملیک آنها توسط شرکت ریل پرداز سیر

مبلغ بدهی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ یک میلیون ریال

نرخ: ۱۶ درصد 

شیوه بازپرداخت: اجاره آن هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق می باشد و پس از پنج سال اصل اوراق نیز تسویه خواهد شد.

طول دوره بازپرداخت: ۶۰ ماه 

شرح شامل محل کاربرد و برنامه شرکت در مورد بدهی: خرید واگن باری لبه بلند ۶۸ تنی و توسعه ناوگان شرکت. طبق جدول برنامه زمانبندی تعداد ۲۳۰ دستگاه واگن باری از تولیدکنندگان داخلی در سال ۱۳۹۸ خریداری خواهد شد و همچنین هزینه های مالی از نیمه دوم اسفند ۱۳۹۷ محاسبه و پرداخت خواهد شد. ضمنا مجوز انتشار اجاره مذکور به پیوست ضمیمه می باشد.