| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480

. بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی  به  30/12/1399 این شرکت از تاریخ روز سه شنبه مورخ 29/4/1400 به تاریخ روز چهارشنبه  مورخ 13/05/1400موکول شده است.

هیئت مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)