| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

اعتبارات اسنادی

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر

1- اعتبارات اسنادي (Documentary Of Credit) :

يكي از متداولترين و مطمئن ترين روش هاي پرداخت در تجارت جهاني، اعتبار اسنادي مي باشد. درواقع اعتبار اسنادي منافع هريك از طرفين يك قرارداد را محفوظ نگه داشته و حاشيه اطمينان مناسب درخصوص تحويل كالا و پرداخت وجه ايجاد مي نمايد.

2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable Documentary of credit

در این نوع اعتبار ، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطالع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصالحی در شرایط اعتبار بوجود آورد)بدون اجازه فروشنده( این نوع اعتبار اخیرا قابل قبول نمی باشد.

3- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت Irrevocable Documentary of credit

در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معموال از این گونه اعتبار استقبال بیشتری می کنند.

4- اعتبار اسنادی تایید شده: Confirmed Documentary of credit

اعتباری است که خریدار ملزم می شود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، برساند .این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا عدم ثبات سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.

5- اعتبار اسنادی قابل انتقال  Transferable Documentary of credit:

به اعتباری گفته میشود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب می شود.

6- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال: Untransferable Documentary of credit

به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی می باشد.

8 -اعتبار اسنادی  مدت دار (یوزانس) : Usance Documentary of credit

اعتباری است که وجه اعتبار بلا فاصله  پس از ارایه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمی شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد.در واقع فروشنده به خریدار در این مورد مهلت می دهد.

اعتبار اسنادی دیداری At Sight Documentary of credit :

9- اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت می کند.

اعتبار اسنادی اتکایی Back to back Documentary of credit :

این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که می تواند کاال را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.

اعتبار اسنادی ماده قرمز Red Clause Documentary of credit :

در این نوع اعتبار فروشنده می تواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند.

12- اعتبار اسنادی گردان Revolving Documentary of credit :

اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصالح اعتبار جدید ، اعتبار موجود خود به خود تجدید می شود.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی