| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

برگزاری دوره آموزشی حمل و نقل بین الملل

برگزاری دوره آموزشی حمل و نقل بین الملل

دوره آموزشی حمل و نقل بین الملل توسط آقای مهندس زرین قلم  طی تاریخ های ۳الی ۲۴تیرماه 1397 در روزهای یکشنبه و سه شنبه در دفتر مرکزی شرکت ریل پرداز سیر در حال برگزاری می باشد. افراد مرتبط با موضوع در معاونت های بازرگانی، سیر و حرکت و فنی و مهندسی و واحد برنامه ریزی و بودجه در این دوره شرکت می نمایند.

مباحثی نظیر :

کریدورهای حمل و نقل ریلی، انواع واگن، آشنایی با شماره گذاری واگن، حمل و نقل بین المللی فیاتا، کنوانسیون حمل و نقل بین المللی، تعرفه های حمل و نقل، مدل های قابل سیر واگن های CIS، نرخ های حق استفاده واگن ها و …

در طی این دوره به بحث گذاشته می شود.