سامانه رایتیک

سامانه رایتیک:

این سیستم مدیریت کامل فرآیند حمل ریلی که بین سه ذینفع اصلی یعنی راه آهن سراسری ، شرکت های حمل و نقل ریلی و صاحبان کالا مشترک می باشد، را مدیریت نموده و قادر است در راستای افزایش رضایت مشتری در صنعت حمل و نقل ریلی نقش بزرگی ایفا نماید

ورود به سامانه رایتیک