| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی مزایده فروش عمومی ضایعات شماره ۱۴۰۳/۰۱

آگهی مزایده فروش عمومی ضایعات شماره 1/1403

یک شرکت در نظر دارد نسبت به فروش 1000 تن ضایعات مربوط به شاسی و بدنه واگن از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند نسبت به بازدید از قطعات مزبور در اصفهان صرفا در تاریخ 29 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1403 اقدام و جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت از طریق تماس با شماره 43624-021 داخلی 306 یا شماره مستقیم 88557579-021 اقدام فرمایند. لازم به ذکر است جلسه بازگشایی پاکات ساعت 10 سه شنبه مورخ 1 خرداد 1403 خواهد بود.

فرم فروش ضایعات-اصلاحیه