| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

گزارش کنترلهای داخلی شرکت

alert-rpseir

دوره و دامنه مورد گزارش

شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) گزارش کنترلهای داخلی در تاریخ ۱٤۰۱/۱۲/۲۹

این گزارش در راستای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترلهای داخلی

باشد.

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری ،مالی افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و سایر تحریفهای با اهمیت در گزارشگری ،مالی نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره میباشد همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره

است.

چارچوب کنترلهای داخلی

شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط ،کنترلی ارزیابی ریسک فعالیتهای کنترلی ،اطلاعات ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،طراحی مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی صرف نظر از نوع طراحی ،آن به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت اثر بخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در حدود متعارف استفاده شده است همچنین در شرکت فرعی تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص) ساختار کنترلهای داخلی مطابق دستورالعمل مذکور ایجاد نشده و ارزیابی فعالیتها تحت نظر هیئت مدیره شرکت اصلی در حال انجام

است.

 

سند ۱۹۸۰۲۱۸۸۷۰۳۰

اظهار نظر هیات مدیره

نبود ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی

بر اساس ارزیابیهای انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و عملیات بستن حسابها ، کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری ، صحت و کفایت افشای صورتهای مالی

تلفیقی ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت میدهد و بر اساس معیارهای یاد شده ، اثربخش بوده است. دستورالعمل راهبری شرکتی در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با هدف اجرای ماده ۳۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار به تصویب هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر(سهامی عام رسید و رعایت مفاد آن لازم الاجراست. شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت اصلی ریل پرداز سیر (سهامی عام) و شرکت فرعی تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) وجود ندارد.

 

گزارش کنترل داخلی