فروش ماشین آلات
:تاریخ پایان مزایده 1399/12/27
فروش تجهیزات
:تاریخ پایان مزایده 1399/12/28
فروش تجهیزات
:تاریخ پایان مزایده 1399/12/29