آرشیو آخبار

اخبار

به گزارش واحد منابع انسانی شرکت ریل پرداز سیر، هلدینگ ارزش آفرینان فدک در نظر دارد، جهت رفع نیازمندی نیروی انسانی متخصص خود، با تعداد پذیرش ۳۹ نفر در عناوین شغلی متنوع، از طریق ...