احداث سایت تخلیه – بارگیری خواف

1397/02/05
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
آخرین وضعیت پایان یافته