استقرار سیستم نرم افزار سیر و حرکت و مدیریت تعمیرات و نگهداری شرکت ساینا سیستم

1397/03/20
| دسته بندی :
خدمات فنی و مهندسی
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
آخرین وضعیت پایان یافته