امکان سنجی و خرید ۱۵ دستگاه لکوموتیو

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
حمل لجستیک
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 23 درصد
آخرین وضعیت 100