خرید 1300 دستگاه واگن باری

1397/02/05
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
آخرین وضعیت پایان یافته

تعداد 480 واگن از ایران

تعداد 400 واگن از روسیه که تعداد 127 واگن آماده به تحویل می باشد و الباقی واگن ها ثبت سفارش شده است

تعداد 420 واگن از روسیه که تفاهم نامه امضا شده است