برچسب: دکتر صدیقی

drsedighi-rpseir
۲۹ , ۰۷ , ۹۸
شاخصهای کلیدی موثر در رشد شرکتهای حمل و نقل ریلی باری
شاخصهای کلیدی موثر در رشد شرکتهای حمل و نقل ریلی باری *حسن صدیقی، معاون بازرگانی و لجستیک شرکت ریل پرداز سیر یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی بیانگر رشد در هر سازمان، درآمد عملیاتی است. افزایش درآمد در یک شرکت ...