برچسب: رویدادها

جلسه مجمع عمومی ریل پرداز سیر
01 11 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهمن 98
از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بهمن 98 که به طور فوق العاده برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
جلسه مجمع عمومی ریل پرداز سیر
01 11 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بهمن 98
از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بهمن 98 حضور به هم رسانند.
دسته بندی : سهام ادامه مطلب