برچسب: مجمع عمومی فوق العاده

19 04 2
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام) شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
18 11 99
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1399
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام) شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480 بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر(سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
جلسه مجمع عمومی ریل پرداز سیر
01 11 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بهمن 98
از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بهمن 98 حضور به هم رسانند.
دسته بندی : سهام ادامه مطلب