برچسب: مجمع عمومی

19 04 2
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام) شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
18 11 99
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1399
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام) شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480 بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر(سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
drtolui-rpseir
01 11 98
گزارش جلسه مجامع عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی دی 98
جلسه ي مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته روز سه شنبه ٩٨/١٠/٢٤ با حضور نمايندگان شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته در محل ساختمان شماره ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
جلسه مجمع عمومی ریل پرداز سیر
01 11 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهمن 98
از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بهمن 98 که به طور فوق العاده برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
جلسه مجمع عمومی ریل پرداز سیر
01 11 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بهمن 98
از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بهمن 98 حضور به هم رسانند.
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر
13 03 97
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام) شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب